top of page

Algemene voorwaarden

Cliënten en deelnemers aan activiteiten van Magenta-Tekentaal verklaren, door gebruik te maken van een door Magenta-Tekentaal aangeboden dienst, bekend te zijn met de algemene voorwaarden en het privacy beleid van praktijk Magenta-Tekentaal. De privacyverklaring is te lezen op de website of per mail op te vragen.

Therapie
Cliënten die een therapietraject aangaan verklaren bekend te zijn
   •    met het specifiek op de therapie van toepassing zijnde privacy beleid en
   •    de specifieke voorwaarden voor therapie
   •    de klachtenprocedure (volgens de Wkkgz)
Dit wordt besproken tijdens de eerste kennismakingssessie.

Betalingsvoorwaarden
De tarieven voor de diensten van Magenta-Tekentaal staan vermeld op de website. 
Indien cliënt en therapeut beiden akkoord gaan met het starten van een therapietraject na een eerste kennismakingssessie wordt na overleg en akkoord van de cliënt een behandelovereenkomst opgesteld en getekend.
Een afspraak voor een individuele sessie kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden verzet, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
Een consult/sessie wordt direct betaald, d.w.z. op dezelfde dag. Veel gebruikte opties zijn:
   •    per bank app, aansluitend aan de sessie
   •    contant
   •    per tikkie
Mocht er sprake zijn van betaling via een factuur (alleen wanneer dit onderling is afgesproken bij intake) dan dient de, door de therapeut toegezonden factuur binnen veertien dagen na factuurdatum betaald te zijn. Indien een factuur binnen veertien dagen na factuurdatum niet is betaald, is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.
Na dertig dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,- in rekening mag worden gebracht.
Is binnen veertien dagen na het versturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan, dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van deze maatregel komen voor rekening van de cliënt.

 

Workshops, trainingen, creatief weekend of retraites
Op alle gebruikte en getoonde leermiddelen geldt het intellectueel eigendomsrecht van Magenta-Tekentaal. Niets van dit materiaal mag vermenigvuldigd, vervreemd, of gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden zonder toestemming van Magenta-Tekentaal.
Alle informatie die door de deelnemers wordt verstrekt tijdens bovengenoemde activiteiten is vertrouwelijk en wordt als zo danig behandeld. 
Verlies van spullen en/of beschadiging van kleding e.d. is voor eigen risico (dus liever oude kleding aan ;)

Betalingsvoorwaarden
Betalingen voor workshops, trainingen, cursussen en andere activiteiten van gelijke strekking dienen ten minste drie dagen voor aanvang van de activiteit te zijn voldaan. Bij voortijdige beëindiging van de activiteit blijft de betalingsverplichting bestaan.
Bij verzuimde betalingen gelden dezelfde voorwaarden als bij therapiecliënten. (zie betalingsvoorwaarden)

Annuleringsvoorwaarden
1. Magenta-Tekentaal behoudt het recht om een workshop, cursus, training, weekend of retraite te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten anders dan de deelnamegelden. De deelnemers en andere betrokkenen ontvangen over de annulering tevoren een bericht.
2. Magenta-Tekentaal zal indien mogelijk zorgdragen voor vervangende data van de betreffende geannuleerde activiteit. Een deelnemer is vrij om niet op het vervangende aanbod in te gaan.
3. Indien een deelnemer niet op het vervangend aanbod ingaat en er wegens annulering door Magenta-Tekentaal restitutie dient plaats te vinden van al betaald deelnamegeld, zal dit binnen 14 dagen volledig worden terugbetaald aan de deelnemer.
4. Er geldt een bedenkrecht van 14 dagen na bevestiging van aanmelding voor een activiteit.
5. Een deelnemer kan kosteloos annuleren tot twee weken voor de aanvang van de activiteit.
6. Vijftig procent vergoeding is verschuldigd, indien een deelnemer minder dan twee weken voor de aanvang van de activiteit annuleert. Indien het volledige deelnamegeld al is betaald, zal Magenta-Tekentaal 50% van dit bedrag binnen 14 dagen terugbetalen aan de deelnemer.
7. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien een deelnemer minder dan een week voor de aanvang van de activiteit annuleert.
8. In geval van overmacht, dat wil zeggen omstandigheden waarop de deelnemer redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, en waardoor deelname aan de activiteit wordt verhinderd, vervallen artikelen 3, 5 en 6 en wordt in plaats daarvan 10% annuleringstarief gerekend voor gemaakte administratie- en voorbereidingskosten. Indien het volledige deelnamegeld al is betaald, zal Magenta-Tekentaal 90% van dit bedrag binnen 14 dagen terugbetalen aan de deelnemer.
9. In geval van overmacht wordt tevens met de deelnemer gezocht naar een vervangende data voor de betreffende activiteit en/of een andere oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden.
Cliënten en cursisten verklaren, of door ondertekening van het aanmeldings- en/of intakeformulier, of door betaling, bekend te zijn met de voorwaarden.
Cliënten en cursisten verklaren, of door ondertekening van het aanmeldings- en/of intakeformulier, of door betaling, bekend te zijn met het privacy beleid van Magenta-Tekentaal.

Klachtenprocedure
Magenta-Tekentaal voert alle activiteiten met de hoogst mogelijke integriteit en klantvriendelijkheid uit. Is er toch iets niet naar uw tevredenheid, dan is rechtstreeks contact met Magenta-Tekentaal het meest ideaal. Mogelijk is er sprake van een misverstand dat snel kan worden opgehelderd en opgelost.
Lukt dit niet goed, dan kunt u terecht bij Vereniging Tekentaal, waarbij Magenta-Tekentaal is aangesloten. U vindt hier de procedure en het klachtenreglement:
https://tekentaal.nl/vereniging-tekentaal/klachtenreglement/       

bottom of page