Privacyverklaring Magenta-Tekentaal.

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een wet die onder de naam General Data Protection Regulations (GDPR) per 25 mei 2018 wordt gehandhaafd in de hele EU, is iedereen die persoonlijke gegevens van anderen bewaart, verplicht de betrokkenen hiervan op de hoogte te stellen.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat uw eigen ingebrachte gegevens en rapportage van uw behandelingen.

Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn, en die ik, uitsluitend na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

–     zorgvuldig omga met uw persoonlijke, medische en psychosociale gegevens
–     er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden. Dit gebeurt uitsluitend met uw expliciete toestemming:

–      Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond.
–      Bij verwijzing naar een andere behandelaar.
–      Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
–      Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
–      Een klein deel van de gegevens uit uw dossier, zoals uw naam en adres (en bij      vergoeding van een zorgverzekeraar: uw geboortedatum en relatienummer om            fraude te voorkomen), wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een       factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

–   uw naam, adres en woonplaats
–   uw geboortedatum
–   uw verzekeringsrelatienummer
–  de datum van de behandeling
–  een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘kunstzinnige therapie’
–   de kosten van het consult

 

Privacy betreffende de mailinglijst

 

Ik ga zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens op de mailinglijst.

Hierop staan naam en e-mailadres, soms ook adresgegevens en telefoonnummer.

Ik gebruik deze gegevens alleen om nieuwsbrieven rond te sturen en zo nodig facturen aan te maken. Alles is goed beveiligd in een digitaal bestand. Derden hebben nooit toegang tot mijn klantenbestand. Ten alle tijden is er de mogelijkheid om direct uitgeschreven te worden. Dit was al zo en blijft ook zo. Je vindt de afmeld-optie onderaan de nieuwsbrief.
Alle gegevens worden dan verwijderd.

 

Mijn site heeft het SSL certificaat en is beveiligd (zie slotje). Hierdoor kun je veilig gebruik maken van het contactformulier en het abonneren op de Nieuwsbrief van Magenta-Tekentaal.

 

Alle persoonsgegevens waar ik in mijn praktijk mee werk worden getoetst en gecontroleerd door RBCZ bevoegde visiteurs van de Beroepsvereniging waar ik bij aangesloten ben en voldoe aan de accreditatie van de overkoepelende organisatie voor complementaire hulp het RBCZ.