Algemene voorwaarden.                                     

 

Een afspraak dient bij verhindering door de cliënt, uiterlijk 24 uur vóór de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging of wanneer een afspraak niet wordt afgezegd, wordt het consult in rekening gebracht.

Bij individuele particuliere sessies wordt er na afloop contant betaald of via betalingsapp.

Mocht er sprake zijn van betaling via een factuur (alleen wanneer dit onderling is afgesproken bij intake, voor de workshop, cursus of teambuilding) dan dient de, door de therapeut toegezonden factuur binnen veertien dagen na factuurdatum betaald te zijn.

Bij niet tijdige betaling (binnen veertien dagen na factuurdatum), is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.

Na dertig dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,- in rekening mag worden gebracht.

Is binnen 14 dagen na het versturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan, dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van deze maatregel komen voor rekening van de cliënt.

 In onderling overleg tussen cliënt en therapeut wordt besloten of er wel of niet samengewerkt gaat worden in een behandelingstraject.

Bij cursussen en workshops dient het cursusgeld een week voor aanvang van de les te zijn voldaan.

Verlies van spullen en/of beschadiging van kleding e.d. is voor eigen risico,
(dus liever oude kleding aan).

Bij voortijdige beëindiging van de cursus blijft de betalingsverplichting bestaan.

Cliënten en cursisten verklaren, of door ondertekening van het aanmeldings- en/of intakeformulier, of door betaling, bekend te zijn met de voorwaarden.

Cliënten en cursisten verklaren, of door ondertekening van het aanmeldings- en/of intakeformulier, of door betaling, bekend te zijn met het privacybeleid van Magenta-Tekentaal.